Generelle vilkår og betingelser

 

Artikkel 1 - Definisjoner

I forbindelse med disse vilkårene skal følgende definisjoner gjelde:

"angrefrist": den perioden forbrukeren kan utøve sin angrerett;

"forbruker": en fysisk person som ikke handler som ledd i utøvelsen av et yrke eller en virksomhet, og som inngår en fjernsalgsavtale med entreprenøren;

Dag: kalenderdag;

"varighetstransaksjon" betyr en fjernsalgsavtale som gjelder en serie produkter og/eller tjenester, der leverings- og/eller kjøpsforpliktelsen er spredt over tid;

"varig medium": ethvert instrument som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon som er rettet personlig til ham på en måte som muliggjør fremtidig konsultasjon og uendret gjengivelse av den lagrede informasjonen.

Angrerett: Mulighet for forbrukeren til å kansellere fjernsalgsavtalen innen angrerettsfristen;

Entreprenør: fysisk eller juridisk person som tilbyr produkter og/eller tjenester til forbrukere på avstand;

"fjernsalgsavtale": en avtale der det, innenfor rammen av et system som er organisert av oppdragstakeren for fjernsalg av varer og/eller tjenester, utelukkende benyttes en eller flere fjernkommunikasjonsmetoder inntil avtalen er inngått;

"fjernkommunikasjonsmidler" betyr midler som kan brukes til å inngå en avtale uten at forbrukeren og entreprenøren er sammen i samme rom på samme tid.

Generelle betingelser: Entreprenørens gjeldende generelle betingelser.

Artikkel 2 - Oppdragstakerens identitet

Navn på selskapet: Mavora

Handelskammerets nummer: 92113125

Handelsnavn: Mavora

Momsregistreringsnummer: NL004937761B95

E-post til kundeservice: info@mavora-oslo.com

Selskapets adresse: Oudesaag 23,  Steenbergen

Artikkel 3 - Anvendelighet

Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra gründeren og for alle fjernkontrakter og bestillinger som inngås mellom gründeren og forbrukeren.

Før inngåelsen av fjernkontrakten skal teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før fjernkontrakten inngås, vil det bli indikert at de generelle vilkårene kan inspiseres i entreprenørens lokaler, og de vil bli sendt gratis til forbrukeren så snart som mulig på forespørsel.

Uten hensyn til foregående ledd kan teksten til disse alminnelige forretningsvilkårene, dersom fjernsalgsavtalen inngås elektronisk, før fjernsalgsavtalen inngås, gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på en slik måte at forbrukeren lett kan lagre den på et varig medium. Dersom dette ikke er rimelig mulig, skal det før inngåelsen av fjernsalgsavtalen opplyses om hvor de alminnelige vilkårene kan konsulteres elektronisk, og at de vil bli sendt elektronisk eller på annen måte kostnadsfritt på forbrukerens anmodning.

Dersom det i tillegg til disse generelle vilkårene gjelder spesifikke produkt- eller tjenestevilkår, skal andre og tredje ledd gjelde tilsvarende, og i tilfelle motstridende generelle vilkår kan forbrukeren alltid påberope seg den gjeldende bestemmelsen som er mest gunstig for ham.

Dersom en eller flere bestemmelser i disse alminnelige betingelser på noe tidspunkt blir helt eller delvis ugyldige eller oppheves, skal avtalen og disse alminnelige betingelser for øvrig forbli i kraft, og den aktuelle bestemmelsen skal uten opphold etter gjensidig avtale erstattes av en bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer betydningen av den opprinnelige.

Situasjoner som ikke er dekket av disse alminnelige betingelser, skal vurderes "i samsvar med ånden" i disse alminnelige betingelser.

Eventuell usikkerhet med hensyn til tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre Generelle vilkår og betingelser skal tolkes "i samsvar med ånden" i disse Generelle vilkår og betingelser.

Artikkel 4 - Tilbudet

Hvis et tilbud har en begrenset gyldighetsperiode eller er underlagt betingelser, må dette være eksplisitt angitt i tilbudet.

Tilbudet er ikke bindende. Entreprenøren har rett til å endre og tilpasse tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert til at forbrukeren kan foreta en nøyaktig vurdering av tilbudet. Hvis den næringsdrivende bruker bilder, er disse en sann representasjon av produktene og / eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder ikke gründeren.

Alle bilder og spesifikasjoner i tilbudet er veiledende og kan ikke være en grunn til erstatning eller kansellering av kontrakten.

Bildene som følger med produktene, er en sann representasjon av produktene som tilbys. Operatøren kan ikke garantere at fargene som vises, samsvarer nøyaktig med de virkelige fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder tilstrekkelig informasjon til å gjøre det klart for forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til aksept av tilbudet. Dette gjelder særlig for:

prisen, eksklusive fortollingskostnader og importmoms. Disse tilleggskostnadene er for kundens regning og risiko. Post- og/eller budtjenesten vil benytte seg av den spesielle ordningen for post- og budtjenester i forbindelse med import. Denne ordningen gjelder hvis varene importeres til bestemmelseslandet innenfor EU, noe som er tilfelle i dette tilfellet. Post- og/eller budtjenesten vil innkreve merverdiavgiften (enten den innkreves sammen med fortollingsgebyret eller ikke) fra mottakeren av varene;

eventuelle fraktkostnader;

hvordan kontrakten skal inngås og hvilke skritt som er nødvendige for dette;

om angreretten gjelder eller ikke;

Betalingsmåte, levering og oppfyllelse av kontrakten;

fristen for å akseptere tilbudet, eller fristen som entreprenøren garanterer prisen innenfor;

Størrelsen på avgiften for fjernkommunikasjon hvis kostnadene ved bruk av fjernkommunikasjonsmiddelet beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunnavgiften for det kommunikasjonsmiddelet som brukes;

om avtalen arkiveres etter at den er inngått, og hvordan forbrukeren i så fall kan få tilgang til den

hvordan forbrukeren, før avtalen inngås, kan kontrollere opplysningene han har gitt i henhold til avtalen og, hvis han ønsker det, korrigere dem

ethvert annet språk som kontrakten kan inngås på, bortsett fra nederlandsk;

de etiske retningslinjene som den næringsdrivende har sluttet seg til, og hvordan forbrukeren kan få elektronisk tilgang til disse etiske retningslinjene; og

Minimum varighet på distansekontrakten for en transaksjon med forfall.

Valgfritt: tilgjengelige størrelser, farger, materialtype.

Artikkel 5 - Avtalen

Med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, er avtalen inngått når forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller vilkårene som er fastsatt i det.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil den næringsdrivende umiddelbart bekrefte mottak av aksept av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av entreprenøren, kan forbrukeren oppløse kontrakten.

Hvis kontrakten inngås elektronisk, skal entreprenøren treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den elektroniske overføringen av data og skal sørge for et sikkert nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, skal entreprenøren treffe egnede sikkerhetstiltak.

Entreprenøren kan - innenfor de juridiske rammene - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig inngåelse av fjernavtalen. Hvis entreprenøren på grunnlag av denne undersøkelsen har gode grunner til ikke å inngå kontrakten, har han rett til å nekte en bestilling eller søknad eller å knytte spesielle vilkår til utførelsen, samtidig som han begrunner det.

Entreprenøren vil inkludere følgende informasjon med produktet eller tjenesten til forbrukeren, skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en varig databærer:

 1. Adressen til den næringsdrivendes lokaler der forbrukeren kan klage;
 2. vilkårene og måten forbrukeren kan utøve angreretten på, eller en tydelig erklæring om at angreretten er utelukket
 3. informasjon om garantier og eksisterende ettersalgstjenester;
 4. opplysningene i artikkel 4 nr. 3 i disse vilkårene, med mindre den næringsdrivende allerede har gitt disse opplysningene til forbrukeren før avtalen inngås;
 5. Kravene for å kansellere kontrakten hvis kontrakten har en varighet på mer enn ett år eller er tidsubestemt.

Ved en varighetstransaksjon gjelder bestemmelsen i forrige ledd bare for den første leveransen.

Hver kontrakt inngås med forbehold om tilstrekkelig tilgang til de aktuelle produktene.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved kjøp av produkter har forbrukeren mulighet til å kansellere kontrakten uten å oppgi grunner i 14 dager. Denne avkjølingsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en representant som tidligere er utpekt av forbrukeren og gjort kjent for entreprenøren.

I løpet av refleksjonsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad det er nødvendig for å vurdere om han ønsker å beholde produktet. Hvis han utøver angreretten, skal han returnere produktet til entreprenøren med alt medfølgende tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i sin opprinnelige tilstand og emballasje, i samsvar med de rimelige og klare instruksjonene som entreprenøren har gitt.

Dersom forbrukeren ønsker å benytte seg av angreretten, er han forpliktet til å informere den næringsdrivende om dette innen 14 dager etter mottak av produktet. Forbrukeren må gjøre dette ved skriftlig melding/epost. Etter at forbrukeren har gitt beskjed om at han ønsker å benytte seg av angreretten, må han returnere varen innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene ble returnert i tide, for eksempel ved hjelp av en pakkseddel.

Hvis kunden ikke har uttrykt ønske om å bruke angreretten eller ikke har returnert produktet til entreprenøren etter utløpet av periodene nevnt i avsnitt 2 og 3, er kjøpet et faktum.

Artikkel 7 - Kostnader i tilfelle tilbaketrekking

Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, må han eller hun selv bære kostnadene ved å returnere varene.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil entreprenøren refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter uttaket. Dette er underlagt forutsetningen om at produktet allerede er mottatt tilbake av gründeren eller at det kan fremlegges avgjørende bevis på full retur.

Artikkel 8 - Utelukkelse av angrerett

Den næringsdrivende kan utelukke forbrukerens angrerett for produkter som er beskrevet i nr. 2 og 3. Utelukkelsen av angreretten gjelder bare dersom den næringsdrivende tydelig har angitt dette i tilbudet, i det minste i god tid før avtaleinngåelsen.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for produkter:

 1. produsert av entreprenøren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
 2. som helt klart er av personlig karakter;
 3. som ikke kan returneres på grunn av sin natur;
 4. som kan forringes eller eldes raskt;
 5. hvis pris er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som entreprenøren ikke har noen innflytelse over;
 6. for enkelte aviser og magasiner;
 7. for lyd- og bildeopptak og dataprogrammer der forseglingen er brutt av forbrukeren.
 8. for hygieneprodukter der forseglingen er brutt av forbrukeren.

Utelukkelse av angreretten er kun mulig for tjenester:

 1. overnatting, transport, servering eller fritidsaktiviteter som skal utføres på en bestemt dato eller i løpet av en bestemt periode;
 2. hvis levering er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke før angrefristen er utløpt;
 3. Om veddemål og lotterier.

Artikkel 9 - Prisen

I løpet av den gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, vil prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys ikke bli økt, med unntak av prisendringer som skyldes endringer i merverdiavgiftssatser.

Som et unntak fra foregående ledd kan leverandøren tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som ligger utenfor leverandørens kontroll, med variable priser. Denne tilknytningen til svingninger og det faktum at alle oppgitte priser er målpriser, skal angis i tilbudet.

Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelsen er kun tillatt dersom de følger av lovbestemmelser eller forskrifter.

Prisøkninger fra 3 måneder etter kontraktsinngåelse er kun tillatt hvis entreprenøren har bestemt det og:

 1. de er påkrevd i henhold til lov eller forskrift; eller
 2. forbrukeren har rett til å si opp avtalen fra den dagen prisøkningen trer i kraft.

I henhold til § 5(1) i merverdiavgiftsloven av 1968 er leveringsstedet i det landet der transporten begynner. I det foreliggende tilfellet skjer leveringen utenfor EU, og etter dette vil post- eller budfirmaet kreve inn innførselsmerverdiavgift eller fortollingsgebyr fra kunden. Følgelig vil ikke leverandøren kreve inn merverdiavgift.

Alle priser er med forbehold om trykk- og settefeil. Det tas ikke ansvar for følgene av trykk- og settefeil. Ved trykk- og skrivefeil er leverandøren ikke forpliktet til å levere produktet i henhold til den feilaktige prisen.

Artikkel 10 - Samsvar og garanti

Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, de rimelige kravene til sunnhet og/eller brukbarhet og de eksisterende lovbestemmelser og/eller offentlige forskrifter på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet for annet enn normal bruk.

En garanti gitt av entreprenøren, produsenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettighetene og kravene som forbrukeren kan gjøre gjeldende mot entreprenøren på grunnlag av kontrakten.

Eventuelle defekte eller feilleverte produkter må rapporteres skriftlig til leverandøren innen 14 dager etter levering. Produktene må returneres i originalemballasjen og i ny stand.

Entreprenørens garantiperiode tilsvarer produsentens garantiperiode, men entreprenøren er aldri ansvarlig for produktenes endelige egnethet for hver enkelt anvendelse av forbrukeren, og heller ikke for råd om bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis:

forbrukeren har reparert og/eller modifisert de leverte produktene selv, eller har fått dem reparert og/eller modifisert av en tredjepart

De leverte produktene har vært utsatt for unormale forhold eller på annen måte blitt behandlet uforsiktig eller i strid med leverandørens anvisninger og/eller behandlet på emballasjen;

Unøyaktigheten skyldes helt eller delvis bestemmelser som er innført eller skal innføres av myndighetene om arten eller kvaliteten på materialene som er brukt.

Artikkel 11 - Levering og fullbyrdelse

Leverandøren skal utvise den største aktsomhet ved mottak og utførelse av bestillinger av produkter.

Leveringsstedet er den adressen som forbrukeren har oppgitt til selskapet.

Med forbehold om det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet oppfylle aksepterte bestillinger med passende hastighet, men senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren har avtalt en lengre leveringsperiode. Hvis leveringen blir forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan utføres eller bare kan utføres delvis, vil forbrukeren bli informert om dette senest 30 dager etter at bestillingen ble lagt inn. I så fall har forbrukeren rett til å kansellere kontrakten uten kostnader og rett til eventuell erstatning.

I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil entreprenøren refundere beløpet som forbrukeren har betalt så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsningen.

Hvis det viser seg at det ikke er mulig å levere en bestilt vare, skal leverandøren bestrebe seg på å skaffe en erstatningsvare. Senest ved levering skal det på en klar og forståelig måte opplyses om at det leveres en erstatningsvare. Ved erstatningsvarer kan angreretten ikke utelukkes. Kostnadene for eventuell returfrakt skal bæres av entreprenøren.

Risikoen for skade og / eller tap av produkter hviler på gründeren frem til leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som tidligere er utnevnt og gjort kjent for gründeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: varighet, kansellering og fornyelse

Oppsigelse av arbeidsforhold

Forbrukeren kan når som helst si opp en tidsubegrenset avtale om regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og en maksimal oppsigelsesfrist på én måned.

Forbrukeren kan si opp en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester når som helst mot slutten av den tidsbegrensede perioden, med forbehold om avtalte oppsigelsesregler og en oppsigelsesfrist på maksimalt én måned.

Forbrukeren kan endre avtalene som er nevnt i de foregående avsnittene:

opphøre når som helst og ikke være begrenset til opphør på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;

i det minste fullføre dem på samme måte som de ble påbegynt av ham;

alltid med samme oppsigelsestid som entreprenøren har satt for seg selv.

Forlengelse

En kontrakt som er inngått for en bestemt periode og som omfatter regelmessig levering av varer (herunder elektrisitet) eller tjenester, kan ikke implisitt forlenges eller fornyes for en bestemt periode.

Uten hensyn til foregående ledd kan en tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dagsaviser eller ukeaviser og tidsskrifter stilltiende fornyes for en tidsbegrenset periode på høyst tre måneder dersom forbrukeren kan si opp den fornyede avtalen ved utløpet av fornyelsesperioden med høyst én måneds varsel.

En tidsbestemt avtale om regelmessig levering av varer eller tjenester kan fornyes ved stilltiende samtykke på ubestemt tid bare dersom forbrukeren når som helst kan si den opp med høyst én måneds varsel og høyst tre måneders varsel når det gjelder en avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter, men mindre enn én gang i måneden.

En tidsbegrenset avtale om regelmessig levering av dags- eller ukeaviser og tidsskrifter som introduksjonsabonnement (prøve- eller introduksjonsabonnement) fornyes ikke stilltiende og opphører automatisk ved utløpet av prøve- eller introduksjonsperioden.

Varighet

Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren si opp avtalen når som helst etter ett år med maksimalt én måneds varsel, med mindre det er rimelig og rettferdig å si opp avtalen før utløpet av den avtalte varigheten.

Artikkel 13 - Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal forbrukerens tilgodehavende betales innen 7 virkedager fra begynnelsen av den refleksjonsperioden som er nevnt i artikkel 6(1). Når det gjelder en avtale om levering av en tjeneste, starter denne perioden etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen på avtalen.

Forbrukeren er forpliktet til umiddelbart å rapportere eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som er gitt eller nevnt til entreprenøren.

I tilfelle manglende betaling fra forbrukeren, med forbehold om juridiske begrensninger, har entreprenøren rett til å belaste de rimelige kostnadene som er kjent på forhånd til forbrukeren.

Artikkel 14 - Klageprosedyre

Klager på utførelsen av kontrakten må sendes til entreprenøren innen 7 dager, fullstendig og tydelig beskrevet, etter at forbrukeren har identifisert manglene.

Klager som sendes til entreprenøren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottaksdatoen. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil entreprenøren svare innen 14-dagersperioden med en melding om mottakelse og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Hvis klagen ikke kan løses i fellesskap, oppstår det en tvist som kan bli gjenstand for tvisteløsning.

En klage opphever ikke operatørens forpliktelser, med mindre operatøren skriftlig oppgir noe annet.

Hvis operatøren anser reklamasjonen som gyldig, vil operatøren, etter eget skjønn, enten erstatte eller reparere de leverte produktene kostnadsfritt.

Artikkel 15 - Tvister

Kontrakter mellom entreprenøren og forbrukeren som disse generelle vilkårene gjelder, reguleres utelukkende av nederlandsk lov. Selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.

Artikkel 16 - CESOP

På grunn av tiltakene som innføres og forsterkes fra og med 2024 i forbindelse med "Lov om endring av omsetningsskatteloven 1968 (lov om gjennomføring av betalingstjenestedirektivet)" og dermed implementeringen av det sentrale elektroniske systemet for betalingsinformasjon (CESOP), kan betalingstjenesteleverandører registrere data i det europeiske CESOP-systemet.